Pages

Saturday, 17 September 2011

Leaked Photo of Iskarlitt Djohansun ng Ginsan.


Tandaan, walang letran 'E' sa aking pangalan. Iskarlitt hindi Eskarlitt!

No comments: